Downloads

Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HEURKENS & VAN VELUW B.V.

Gedeponeerd ter griffie van de kamer van koophandel te Eindhoven op 11 September 2012 onder nummer 17178141

Artikel 1 - Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de leverancier geacht deze algemene inkoopwaar­dente hebben aanvaard, ook indien de leveringsvoorwaarden van de leveran­cier hiervan afwijken.

Artikel 2 - Prijzen

Alle prijzen zijn vast en gelden franco plaats van levering, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpak­king. Prijsverhogingen als gevolg van meerleveringen kunnen alleen dan worden doorberekend, indien deze door ons tevoren schriftelijk werden aanvaard. De prijzen dienen in Euro te worden geno­teerd; verrekening van koersver­schillen is niet mogelijk.

Artikel 3 - Levertijd

De leverancier is verplicht de in de bestelling vermelde datum strikt aan te houden. In geval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door ons is geaccepteerd, behouden wij ons in alle gevallen het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestel­ling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze overige wette­lijke rechten.

Artikel 4 - Plaats van levering

De plaats van levering is aangegeven in de bestelling. Bij foutieve adressering door de leverancier zijn de meervracht­kosten voor zijn rekening. Indien de prijzen "af-fabriek" zijn overeengekomen, dienen de leveringen toch franco plaats van levering plaats te vinden, in welk geval de vrachtkosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien de zaken door of namens ons worden afgehaald, dient de leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 - Transportverzekering

Bij leveringen franco plaats van levering is het risico van transportschade voor rekening van de leverancier.

Artikel 6 - Eigendomsovergang en -risico

De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de zaken door ons in ont­vangst zijn genomen. In geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken zaken bij de leverancier vanaf de datum van verzending van de desbetreffende mededeling aan de leverancier.

Artikel 7 - Facturen, verzendadviezen en paklijsten

Alle facturen dienen in tweevoud te worden ingediend. Het niet voldoen aan het in de bestelling vermelde verzoek verzendadviezen en paklijsten te zenden aan de voorgeschre­ven adressen, alsmede het niet volledig invullen van deze documenten, met alle noodzakelijke gegevens, zoals referen­tienummers e.d., zal vertraging in de betaling tot gevolg kunnen hebben.

Artikel 8 - Ter beschikking te stellen zaken

Alle zaken, welke door ons voor de uitvoering van een op­dracht aan de leverancier ter beschikking worden gesteld, worden franco toegezonden en blijven onder alle omstandighe­den onze eigendom.

Schade aan door ons ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening van de leverancier.

Artikel 9 - Tekeningen en matrijzen

Alle door ons ter beschikking gestelde tekeningen, matrijzen e.d. blijven onze eigendom en dienen direct na afloop van de fabricage aan ons te worden geretourneerd.

Leverancier zal deze noch mogen gebruiken noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan ons, tenzij wij uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming hebben gege­ven.

Artikel 10 - Afkeuring

In ontvangstneming noch betaling van de zaken houdt aanvaar­ding in. Indien mocht blijken dat de zaken niet overeenstemmen met de in de bestelling en/of specificatie omschreven eisen, zijn wij gerechtigd de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebreke­stelling of rechterlijke tussen­komst en onverminderd onze overige wettelijke rechten.

Artikel 11 - Garantie

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Zij dient de eigenschappen te bezitten, die wij op grond van de overeenkomst mochten verwachten, met name de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik van de zaak en waarvan wij de aanwezigheid niet behoefden te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik, dat bij de overeenkomst is voorzien. De leverancier is gehouden op eerste aanzegging van ons alle fouten en gebreken weg te nemen, hetzij door herstel, hetzij door vervanging, zulks te onzer keuze. In geval van niet-nakoming hiervan door de leverancier, hebben wij het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde zaken ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde zaken, zulks volgens de boven­genoemde garantie, alsmede volgens de regels van het Neder­lands burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade door overschrijding van de levertijd, schade aan zaken van der­den, bedrijfsschade en andere indirecte schade, die bij ons of bij derden ontstaat. De leverancier zal ons ter zake van aansprakelijkheid jegens derden vrijwa­ren en zal ons zo nodig schadeloos stellen.

Artikel 13 - Industriële eigendom

De leverancier staat er voor in dat de door hem aan ons te leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van industriële eigendom van derden en vrijwaart ons tegen alle aanspra­ken, die uit hoofde hiervan op ons worden gemaakt. Leverancier zal ons alle kosten, schade en interessen ver­goeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

Artikel 14 - Betaling

Tenzij door ons na ontvangst van de zaken gereclameerd wordt over kwaliteit of kwantiteit van het geleverde, vindt beta­ling plaats binnen 60 dagen na ontvangst factuur. Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de bestelling anders is vermeld. In dat geval worden alle verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de leveran­cier, totdat de bestelling geheel is uitgeleverd.

Bij vooruitbetaling dient een bankgarantie te worden ver­strekt. Facturen, welke o.i. onvol­doende gegevens bevatten voor afhandeling, zoals bijvoorbeeld ordernummers e.d. zullen door ons ter completering worden geretourneerd.

Artikel 15 - Identificatie van zaken

Alle in de bestelling of op de tekeningstuklijsten vermelde identificatievoorschriften dienen strikt te worden aange­houden en duidelijk te worden aangebracht; de leverancier kan worden verplicht bij niet-nakomen van het bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het aanlever­adres.

Artikel 16 - Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden be­schouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kan­tonrechter te boven gaan, worden berecht door de Arrondisse­mentsrecht­bank te ’s-Hertogenbosch. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze voorwaarden afgesloten overeen­komst is steeds Nederlands recht van toepassing.

Administratieve vragen?

bekijk de contactpersonen ▸

Online offerte?

start uw aanvraag ▸

Scroll naar boven